Thông báo sự kiện chiến trường Trác Lộc Alpha TEST vào lúc 20h30 hôm nay

Thông báo sự kiện chiến trường Trác Lộc Alpha TEST vào lúc 20h30 hôm nay

.📌 Bang đăng ký tham gia NhàTrẻ vs ĐỏLàĐập

🔰 Nội Dung Sự Kiện

🤝 Sự kiện sẽ bắt đầu vào lúc 20h30 vì vậy 2 Bang tiến hành tập trung từ 20h tại Chinh Thảo Lạc Dương tọa độ 260:50 để tham gia sự kiện

💎 Phần thưởng: Bang thắng mỗi nhân vật được 200 vàng khóa + 1 Phiếu đổi bảo thạch cấp 3 và Bang thua mỗi nhân vật được 100 vàng khóa + 1 Phiếu đổi bảo thạch cấp 3

🤝 Giải thưởng sẽ được trao khi OPEN chính thức.

Hãy cũng dõi theo bước Thiên Long Kỷ Niệm để trở lại và tìm lại những ký ức xưa.

Bổn Môn Tổng Quản.

:)